285291810_362384269320848_2243873840972534791_n-800x600.jpg

ศพช.อุดรธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

02 มิถุนายน 2565 /

19:52 น.