ศพช.อุดรธานี : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานต่างๆ

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้
… เวลา 09.30 น.
– การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
– ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ แก้จนพัฒนาคนทุกช่วงวัย
– ติดตามโครงการจ้างก่อสร้างและระบบสาธารนูปโภค อาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เวลา 13.00 น.
– ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ “การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม” ตามโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 117 ผ่านระบบ Zoom Could Meeting
เวลา 16.00 น. ร่วมประชุมการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ผักให้กับประชาชนไปปลูกเนื่องในสถานการณ์โควิด ผ่านการฝึกทักษะด้านอาชีพของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทางเดียวกันและรูปแบบการดำเนินงาน
ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)