ศพช.อุดรธานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ หัวข้อ “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (Gov Lab)”

ศพช.อุดรธานี ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ หัวข้อ “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (Gov Lab)”
วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ หัวข้อ “ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน (Gov Lab)” ในงาน วันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11 CD DAY 2022 (60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ) ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
ผู้ร่วมเสวนาในครั้งนี้ประกอบด้วย
1. นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
2. นางรานี อิฐรัตน์ ผู้อํานวยการกอง 3 รักษาการผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการ สร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.)
3. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
4. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
5. นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลําปาง
การเสวนาในวันนี้ ผอ.ศพช.อุดรธานี ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนฯ ในงานส่งเสริมนวัตกรรมส่งเสริมผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ ชุมชนบ้านดอนข่า ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น “ไหมดี สีกินได้” ซึ่งทีมนวัตกรของ ศพช.อุดรธานี ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท ครูกระบวนการโรงเรียน OTOP คุ้มสุขโข บ้านดอนข่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงพื้นที่ร่วมวิจัยโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นสินค้า Green Product ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การนี้ ศพช.อุดรธานี ส่งทีมร่วมการประกวดแข่งขัน Mind Mapping Contest เขียนมายแมพ ในกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติ ขจัดความยากจน” โดยได้รับรางวัลจากการแข่งขัน เป็นรางวัลชนะเลิศ (ของรางวัลชมเชย)
ณ ลานเอนกประสงค์ ขั้น 2
ศูนย์ราชการฯ อาคาร B
ถนนแจ้งวัฒนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)