ศพช.อุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565

20211008_091504.jpg

ศพช.อุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 จาก นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมรับฟังประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ถ่ายทอดสัญญาณจาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช

การประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก งาน งบฯ ระบบ คน สรุปได้ดังนี้
– ฐานข้อมูล บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาชุมชน
– เศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลัก ธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน, ส่งเสริมอาชีพศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน, แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, . OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด), ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, . สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
– ผู้นำ องค์กร เครือข่าย และระบบบริหารจัดการชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน, เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ
– งานสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565, อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช., น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร, กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี, ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์, ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ, งานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ,
– งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA), ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ, เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน, ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร พช., จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน, สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ, เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ขรก. พช., คัดเลือกบุคคล แต่งตั้งบุคคล ติดตามประเมินผล ขรก. พช.

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

IMG_7048-300x200.jpg

20211008_090648-300x225.jpg

20211008_090618-300x204.jpg

20211008_090627-300x202.jpg

20211008_090638-300x230.jpg

IMG_7057-300x180.jpg

20211008_091504-300x225.jpg

20211008_092521-300x203.jpg

20211008_104252-300x213.jpg

IMG_7053-300x200.jpg

IMG_7058-300x175.jpg

IMG_7079-300x191.jpg

IMG_7081-300x183.jpg

 

(Visited 1 times, 1 visits today)