ศพช.อุดรธานี พัฒนาพื้นที่ปลูกสมุนไพรต้านภัย COVID -19

….. ศพช.อุดรธานี พัฒนาพื้นที่ปลูกสมุนไพรต้านภัย COVID -19
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ทีมงานศูนย์ฯ และ นักศึกษาฝึกงาน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกัน สำรวจพันธ์ุพืชสมุนไพร และขยายพันธุ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตลอดจนเก็บขยะบริเวณหน้าศูนย์ฯ
         พร้อมนี้ทีมงานโคกหนองนา ศพช.อุดรธานี เตรียมพื้นที่ปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร กระชาย ข่า และตะไคร้ บริเวณบ้านพอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
(Visited 1 times, 1 visits today)