ศพช.อุดรธานี : ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 วลา 05.00 – 16.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี จำนวน 7 คน กำนัน 5 คน ภาคส่วนราชการ 19 คน พระภิกษุสงฆ์ 3 คน ผู้นำทางศาสนา 7 บุคลากรทางการศึกษา 4 คน ผู้นำสตรี 8 ครัวเรือนโคกหนองนา เกษตรทฤษฎีใหม่ 21 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 18 คน กลุ่มอาชีพ ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 8 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน จากอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ ศพช.อุดรธานี
กิจกรรมในวันนี้
– กิจกรรมพัฒนา 3 ขุมพลัง “พลังกาย พลังปัญญา พลังใจ” โดยทีมวิทยากร ศพช.อุดรธานี
– ทำบุญตักบาตร กตัญญูต่อสถานที่ โดยทีมงาน ศพช.อุดรธานี
– กิจกรรมวางแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพื้นที่อำเภอนำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
– การมอบปัญญาบัตรแก่ผู้เข้าอบรมฯ โดย นายสยาม ศิริมงคล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ประธานพิธีปิดโครงการฯ โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ณ อาคารฝึกอบรมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)