ศพช.อุดรธานี ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565

ศพช.อุดรธานี ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 -12.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 8/2565 ซึ่งมีวาระที่สำคัญดังนี้
– ติดตามการดำเนินงานทั่วไปของศูนย์ฯ
– ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ติดตามการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการ การเรียนรู้ E-Learning
– เตรียมความพร้อมสถานที่ดำเนินโครงการ เพื่อประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565
– การร่วมงานวันพัฒนาชุมชน 2565 ครั้งที่ 11 เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีกรมการพัฒนาชุมชน (CD DAY 2022) กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565
– การเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เนื่องในครบรอบ 60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน และครบรอบ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย
– ติดตามการเรียนรู้อีเลินนิ่ง
– ติดตามการดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้
ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)