ศพช.อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (DCAST)

ศพช.อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (DCAST)
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 23.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “นักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง อำเภอนำร่องระดับกลุ่มจังหวัด 18 อำเภอ” (DCAST) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 19 สิงหาคม 2565 ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทำไมต้อง CAST” ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting จากกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ จำนวน 1 คน นายกเทศมนตรี 4 คน กำนัน 4 คน ภาคส่วนราชการ 6 คน ผู้ใหญ่บ้าน 55 คน คณะกรรมการหมู่บ้าน 30 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน จากอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ ศพช.อุดรธานี
กิจกรรมในวันนี้
– กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดย ทีมวิทยากร ศพช.อุดรธานี
– กระบวนการสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายบุญลือ ธรรมธนานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
– กระบวนการสร้างกลไกขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก
– ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย นายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี
– ตัวอย่างการขับเคลื่อนระดับพื้นที่ โดย ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การวางแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการ AIC โดยทีมวิทยากรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
– เวลา 23.00 – 23.30 นายเฉลิมเกียรติ แผนกิจเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ร่วมสังเกตุการณ์และให้ข้อเสนอแนะ กับทีมงานวิทยากร พร้อมร่วมถอดบทเรียนการทำกิจกรรม และการทบทวนหลังปฎิบัติงาน (AAR) เพื่อสะท้อนความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และสิ่งที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ ในการนำไปปรับปรุงและแก้ไขต่อไป
ณ อาคารฝึกอบรม หอประชุมกัลปพฤกษ์
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)