วันที่สอง ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

165013.jpg

🌾… ตามรอยศาสตร์พระราชา สร้างโคก หนอง นา สู่ทางรอดที่ยั่งยืน 🌾

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 21 กันยายน 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับวิทยากรครูพาทำเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ (นายเฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ผอ. ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ ต.ธันยา อ.กมลาสัย จ.กาฬสินธุ์) ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น 19 จุดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 582 คน

กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้…
– เวลา 09.00 – 16.30 น. การเรียนรู้ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง
การเรียนรู้ หลักกสิกรรมธรรมชาติ นิยาม5, ชีวิตในดิน ดินมีชีวิต, ห่มดิน เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช คาถาเลี้ยงดิน, ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง กับการปลูกไม้ 5 ระดับ, 10 ขั้นตอนการตรวจแปลงตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ
บรรยายโดย อ.เฉลิมศักดิ์ ถนอมสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาสินธุ์ ฯ พร้อมทีมงาน

เวลา 16.30 -17.00 น. ถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเองในภาวะวิกฤติ” โดย ทีมงานวิทยากร ศพช.อุดรธานี

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศพช.อุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

 

165010-300x225.jpg

165011-300x169.jpg

165012-300x225.jpg

165013-300x225.jpg

165014-300x225.jpg

165017-300x225.jpg

165018-300x225.jpg

165019-300x158.jpg

165020-300x225.jpg

165021-300x169.jpg

165022-300x162.jpg

165023-300x170.jpg

165024-300x162.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)