ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

🌾… สืบสานศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” คืนความชุ่มชื้น ชื่นฉ่ำ ให้แผ่นดิน

ศพช.อุดรธานี วันที่ 20 กันยายน 2564 นายชัยวัฒน์ แสงศรี ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 10 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom รุ่นที่ 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 กลุ่มเป้าหมายเป็นครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จากจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งเป็น 19 จุดการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 582 คน

การนี้ ผู้ตรวจราชการกรมฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มิติ “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

กิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ …
– นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่”
– การเรียนรู้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบทฤษฎีใหม่, หลักการทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9, แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม ศาสตร์พระราชา ว่าด้วย ดิน น้ำ ป่า คน โดย อ.ณัฐวุฒิ เหมากระโทก นักทรัพยากรบุคคล
– การเรียนรู้และถอดประเด็น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบทฤษฎีใหม่ ส.ค.ส ปี 2547, ปรัชญา 3 ระบบ (ทุนนิยม สังคมนิยม พอเพียง), วิธีปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 5 ระดับ, ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”, บริหารคนจนกับเอามื้อสามัคคี, โดย อ.ธิติพันธ์ พลสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
– การเรียนรู้และถอดประเด็นจากสื่อ วีดีทัศน์ “มหาชนก” โดย อ.ปิยวัฒน์ รัตนวงษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
– การเรียนรู้และถอดบทเรียนจากสื่อ วีดีทัศน์ “แผ่นดินวิกฤต” โดย อ.ปัฐมาภรณ์ ฆังคะโร นักทรัพยากรบุคคล

ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ศพช.อุดรธานี

#โคกหนองนาโมเดล
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#Khoknongna
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)