ฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย…(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี)

ฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย…(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี)

ลิงค์ ฐานข้อมูล ศพช.อุดรธานี https://www.rspg.info/province/02

ลิงค์ เว็บไชต์ https://home.rspg.info/
.
.
.
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ที่สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนไปสู่การปฎิบัติ เพื่อจะรักษาภูมิปัญญาและอนุรัก์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
.
.
.
กรมการพัฒนาชุมชน โดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 6 แห่ง ร่วมการจัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) จัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยตัวแทนโครงการจัดทำฐานข้อมูลได้เข้าฝึกอบรมกับ อพ.สธ และนำความรู้ไปถ่ายทอดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่และคณะจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช นำใบงานจัดเก็บข้อมูลมาใช้จัดเก็บข้อมูลที่ศูนย์ฯ ทั้ง 6 แห่ง ข้อมูลที่จัดเก็บ เช่น ภาพถ่ายลักษณะของพืช ลักษณะพืช ลำต้น ใบ กิ่งก้านและหรือดอกผล ประโยชน์และภูมิปัญญาท้องถิ่น พิกัด GPS ของพืชที่พบ และดำเนินการติดป้าย QR Code จัดทำเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 1,200 ตัวอย่าง

 

________________________________

[ ข่าว : แอดมินผักหนอก ]

…ติดตามความเคลื่อนไหว ให้กำลังใจทีมงาน แนะนำติชม เพิ่มเติมได้ที่ ช่องทาง..
เว็บไซต์ : http://training-udon.cdd.go.th/
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
ยูทูป : พิมพ์ที่ช่องค้นหา “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี”

(Visited 1 times, 1 visits today)