ศพช.อุดรธานี : วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

21 กรกฎาคม 2564 /

09:32 น.

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 กรกฎาคม 2564 /

16:09 น.

ศพช.อุดรธานี : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามการดำเนินงานต่างๆ

13 กรกฎาคม 2564 /

14:56 น.

พช.อุดรธานี : วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าที่ ประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ระดับภาค ของจังหวัดในเขตให้บริการของ ศพช.อุดรธานี ผ่านระบบ LINE Meeting Video Call …เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานฯ การกำหนดจุด kick off เอามื้อสามัคคี เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ – การบันทึกทะเบียนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบฯ – การบันทึกทะเบียนปราชญ์/ครูพาทำ – การบันทึกแผนการเอามื้อสามัคคี – การกำหนดจุด kick off การเอามื้อสามัคคี เนื่องในเดือนเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

13 กรกฎาคม 2564 /

14:52 น.