โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

น้อมนำ “เศรษฐกิจพอเพียง” สู่แผนพัฒนาชาติแบบยั่งยืน
การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอ่านข่าวต่อได้ที่: http://www.thairath.co.th/content/814647

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

1. แนวทางการจัดเวทีปรับ Mindset 

2. สื่อการเรียนรู้ประกอบการจัดเวที

     2.1 สื่อ Act

            2.1.1 ภาพข่าว (ตัวอย่าง case คุณธรรม) และ (ตัวอย่าง case ปัญหา)

            2.1.2 วีดีทัศน์คุณบังอร (ความยาว 07.37 น.) และ (ความยาว 19.00 น.)

            2.1.3 ประวัติคุณบังอร

     2.2 สื่อ Reflect

            2.2.1 ภาพคน

     2.3 สื่อ Conceptualize

            2.3.1 ภาพคน

            2.3.2 โมเดล 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

     2.4 สื่อ Apply

            2.4.1 กรอบชีวิตตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            2.4.2 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. Power Point การจัดเวทีปรับเปลี่ยน Mindset

(Visited 1 times, 1 visits today)