กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร “แค่พอเพียงก็เพียงพอ ต่อการเริ่มต้นคุณธรรม”

กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
“แค่พอเพียงก็เพียงพอ ต่อการเริ่มต้นคุณธรรม”

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)