กองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร “แค่พอเพียงก็เพียงพอ ต่อการเริ่มต้นคุณธรรม”

10 มิถุนายน 2565 /

13:17 น.