3-1-64x80.jpg

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานตามดำเนินงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

03 พฤศจิกายน 2564 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด