3-1-64x80.jpg

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานตามดำเนินงาน โครงการพัฒนาสมรรถนะวิทยากรฐานเรียนรู้ในพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

03 พฤศจิกายน 2564 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด

3-1-64x80.jpg

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และระบบสาธารณูปโภคสำหรับอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2564 /

15:02 น. /

ดาวน์โหลด

3-1-64x80.jpg

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคสำหรับอาคารหอพัก 2 ชั้น ขนาด 32 ห้อง จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มิถุนายน 2564 /

14:58 น. /

ดาวน์โหลด