หนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0406.6/ว 1208 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 116

24 พฤษภาคม 2564 /

09:19 น. /

ดาวน์โหลด

คำสั่งคณะทำงานศึกษาวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีอุดรธานี จำกัด: กรณีศึกษา นาเกลือบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

10 สิงหาคม 2560 /

14:55 น. /

ดาวน์โหลด