วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

วิสัยทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

บทบาทหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

บทบาทหน้าที่ ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๓๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เกี่ยวกับ งานวิจัยและพัฒนาและการบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 1 times, 1 visits today)