โครงสร้างบุคลากร

นางกนกกร สุทธิอาจ
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

นายธิติพันธ์  พลสิงห์ (ชาย)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางกรกมล ขำเดช (ตุ้ม)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวชวลัย  ทุมมานอก (แอน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนภัทร โชติเกษม (เอ้)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายปิยวัฒน์  รัตนวงษ์ (ปลั๊ก)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางปิยะมาศ ภูจอมแก้ว (นาง)
จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายนราธิป สุวรรณวงศ์ (ติ๊ก)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก (เอ้)
นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นายเดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร (กี้)
จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวปัฐมาภรณ์ ฆังคะโร (เอ๋)
นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ศรี (ตุ๊ก)
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางสาวชไมพร  อ่อนสะอาด (แอม)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางนิรมล พรหมน้อย (ตุ๊ก)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นางสาวสุกัญญา บุญยรัตน์ (โบตั๋น)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วครราว

นายอุดม ธุระพระ
ลูกจ้างประจำ

นายอนนท์ สงวนพล
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำเริญ ธ.น.ตื้อ
ลูกจ้างประจำ

นายบุญลอด จันทา
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิชัย ลุนพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจาตุรงค์ อุ่นเสือ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุไรพร จุนกะบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายประทวน รอดวินิจ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสายพิน คุ้มบุ่งค้า
ลูกจ้างชั่วคราว

นายปรีดา คุ้มบุ่งค้า
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิริวรรณ อธิราช
ลูกจ้างชั่วคราว

(Visited 1 times, 1 visits today)