ศพช.อุดรธานี รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565

ศพช.อุดรธานี รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานี (ปีที่ 3) “ 3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม :
สืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมความมีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม” พร้อมรับมอบรางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565
โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายคุณธรรมต้นแบบ จำนวน 34 หน่วยงาน/องค์กร
ศพช.อุดรธานี รับการประเมินผลโครงการเสริมหนุนกลไกเครือข่ายทางสังคมเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จังหวัดอุดรธานี) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายของหน่วยงาน ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และการนำกลไกขับเคลื่อนงานสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศตาม (กลไก 3 5 7) มาปรับใช้, ค่านิยมองค์กร ABCDEF S&P, การมีส่วนร่วม, การบูรณาการความร่วมมือของกลุ่ม องค์กร ภาคี เครือข่าย และการทำบันทึกข้อตกลงในงานวิชาการ, งานวิจัย และงานพัฒนาชุมชน M0U , การติดตามประเมินผล AAR, องค์กรคุณธรรม ศพช.อุดรธานี 3 มิติ คือ คุณธรรมเป้าหมาย ศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และหน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม ประจำปี 2565 ประเภทภาคีเครือข่ายภาครัฐ ในครั้งนี้
ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)