ศพช.อุดรธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

ศพช.อุดรธานี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 – 15.20 น. นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักบริหาร การปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting
ซึ่งมีวาระที่สำคัญดังนี้
– แนวทางการเตรียมสถานที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นที่ฝึกอบรม โครงการอำเภอนำร่อง “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นบูรณาการในระดับพื้นที่ ให้ห้วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องระดับจังหวัด 76 อำเภอ จำนวน 4 วัน 5 คืน กลุ่มเป้าหมายอำเภอละ 10 คน ร่วมทั้งสิ้น 760 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และ สถาบันการพัฒนาชุมชน
– การจัดทำ Workshop การจัดทำแผนขับเคลื่อนงานพื้นที่นำร่องจังหวัดจากการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (ONE PLAN) จำนวน 2 วัน 1 คืน กลุ่มเป้าหมายเดิม อำเภอละ 10 คน เพื่อเป็นอำเภอละ 11 คน ร่วมทั้งสิ้น 836 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน โดยสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และ สถาบันการพัฒนาชุมชน
เวลา 15.20 – 15.44 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับฟังแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
ณ ห้องประชุมเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)