นย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ถอดองค์ความรู้ สรุปบทเรียน และจัดทำเป็นองค์ความรู้ เพื่องานพัฒนาชุมชน

8d6i68b5j66eca8bcbdj8-1.jpg
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี โดย สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ถอดองค์ความรู้ สรุปบทเรียน และจัดทำเป็นองค์ความรู้ เพื่องานพัฒนาชุมชน
ที่บ้านของลุงนายแสวง ศรีธรรมบุตร
ตำบลตาดทอง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
KM : สัญจร การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่
ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กรมการพัฒนาชุมชน
โครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM MARKET) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการความรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (KM สัญจร)
เชิญชมคลิป… >>>https://www.youtube.com/watch?v=8DAVuG0SeLg
(Visited 1 times, 1 visits today)