ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ หลักสูตรพัฒนากรนำ OTOP ไทยสู่สากล และหลักสูตรพัฒนากรการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)