ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นหน่วยงานราชการ บริหารส่วนกลางสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ บ้านนิคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบล บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี (ถนนมิตรภาพอุดรธานี-หนองคาย) ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๒๙ กิโลเมตร ขนาดพื้นที่ ๖๘๓ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา รับผิดชอบให้บริการในพื้นที่ ๘ จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และอุดรธานี      

บทบาทหน้าที่

          ตามคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ ๑๓๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เกี่ยวกับ

1.งานวิจัยและพัฒนาและการบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน 

2.งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม 

3.งานสนับสนุนการจัดการความรู้ 

4.งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง  และ

5.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)