ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นางปาริฉัตร ตันติปาลี

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่ได้มาตรฐาน และก้าวสู่องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม