โครงสร้างบุคลากร

นางปาริฉัตร ตันติปาลี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี

นางปาริฉัตร ตันติปาลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายไพประสิทธิ์ โพพิทูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.อุดรธานี
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางวนิดา เตนากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวนภัทร โชติเกษม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ เหมากระโทก
นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นางปิยะมาศ ภูจอมแก้ว
จพง.การเงินและบัญชี

นายนราธิป สุวรรณวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวศรีสุดา หมวดเมือง
นักทรัพยากรบุคคล
(พนักงานราชการ)

นายเดชฤทธิ์ วงษ์ภูธร
จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

นางสาวชวลัย ทุมมานอก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสุนีย์ อินทร์ดี
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริลักษณ์ โพธิ์ศรี
จพง.ธุรการชำนาญงาน

นางพนารัตน์ มาตย์สมบัติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางนิรมล พรหมน้อย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ / ลูกจ้างชั่วครราว

นายอุดม ธุระพระ
ลูกจ้างประจำ

นายปรีดา คุ้มบุ่งค้า
ลูกจ้างชั่วคราว

นายจำเริญ ธ.น.ตื้อ
ลูกจ้างประจำ

นายอนนท์ สงวนพล
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวศิริวรรณ อธิราช
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวิชัย ลุนพันธ์
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญลอด จันทา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวอุไรพร จุนกะบุตร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายประทวน รอดวินิจ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสายพิน คุ้มบุ่งค้า
ลูกจ้างชั่วคราว

(Visited 1 times, 1 visits today)